EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > OSOBNÁ OCHRANA II.

OSOBNÁ OCHRANA II.


PEŠIE PRESUNY

OBSAH:
BOX - štvorcová formácia
"V" – dopredu otvorená formácia
Bežné situácie
Dav
Nákupy
Menšie tímy


Ovládanie techník peších presunov je najzákladnejšia schopnosť bodyguarda, správna formácia pre pešie presuny musí nielen zabezpečovať dostatočnú ochranu ale i poskytovať voľný pohyb klientovi. Klientovi jeho ochrancovia nesmú prekážať, ale zároveň musia byť dostatočne na blízku a správnych miestach.


Tím:
Najobvyklejší počet strážcov v efektívnej skupine je päť členov + šofér vozidla pre VIP, ktorý má na starosti i ochranu vozidiel pri ich odstavení. Rozostavovanie členov tímu sa riadi podľa ich prirodzených daností, teda ľaváci sa umiestňujú po ľavej strane od klienta, keďže sa predpokladá, že budú účinnejšie zasahovať v tomto smere, je nutné však myslieť na to, že tvar formácie sa bude meniť podľa okolností. Základom formácií je veliteľ tímu, ktorý je zväčša osobným ochrancom klienta, v jeho bezprostrednej blízkosti.


Pozornosť:
Nech sa už tím rozhodne pre akúkoľvek formáciu a postup pri pohybe, vždy musí myslieť na zachovávanie zorného poľa v celom rozsahu okolo klienta. V mestách s vysokými budovami, prechodovými mostíkmi alebo v prírode so stromami a údoliami je nutné sledovať nielen priestor 360° okolo klienta ale i priestor nad sebou a pod sebou. V maximálnej miere sa musia naučiť používať i periférne videnie. Pri postupe si musia všímať nielen potencionálne hrozby ale i možnosti krytov, evakuačné cesty a pod., ktoré sú predovšetkým vecou prípravy a plánovania presunu.

Osobný ochranca klienta musí myslieť i na ohrozenia, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s vrahmi, bombami, ale i tak bežné veci, týkajúce sa hlavne starších klientov, ako napr. pády do nejakých dier popri zaujímavom rozhovore, zakopnutia o prekážky, aby si silne neudrel hlavu o znížené zárubne a pod.. Ochranca by mal popri tom myslieť i na povesť svojho klienta, aby sa nenechal ľahko vyprovokovať náhodnými okoloidúcimi, ktorí by ho urážali. (je pravda, že „chladiť“ klientovu hlavu znamená niekedy ísť s ním do konfliktu, neskôr, keď si uvedomí, že by ho média zbytočne rozpitvali, niekto by ho zažaloval za urážky sa vám aj poďakuje)


Reakcia:
Pre efektívne reakcie tímu ako celku musia byť dohodnuté signály aj v kombinácii so signálmi rukou tak, aby sa dali používať i pri veľkom hluku, bez potreby zbytočne hlasitých prejavov.
V prípade útoku prvý kto zbadá zbraň, alebo útočníka všetkých ihneď upozorní výkrikom zbraň a zdaním smeru, odkiaľ hrozí nebezpečenstvo, vrhne sa proti útočníkovi, tak aby mu zabránil v útoku a kryl telom klienta. Pre zadávanie smeru sa môžu využívať rôzne systémy, ako napr. najznámejší hodinový.


Útok:
V prípade útoku z malej vzdialenosti je najlepšie použiť rýchlu a agresívnu reakciu, ktorá odvráti pozornosť útočníka od klienta, tak aby sa sám mohol brániť pred ochrancom. Bežne je lepšie použiť na útočníka na krátku vzdialenosť techniky boja z blízka končiace jeho zaľahnutím, tak aby nemohol v útoku pokračovať.
Ak je útočník vo väčšej vzdialenosti alebo ide dokonca o ostreľovača je jedinou možnosťou klienta dostať do najbližšieho krytu a až potom sa "naplno" venovať útočníkom alebo zavolať pancierovanú limuzínu.
Hroziaci výbuch, útok granátom je nutné riešiť v čo najkratšom čase, ak je v malej vzdialenosti dostupný kryt je treba ho hneď využiť, ak nie je žiadny "po ruke" je nutné chrániť klienta telami všetkých ochrancov tak, že ho zaľahnú obráteného na brucho nohami smerom k výbušnine.


BOX – štvorcová formácia

Je formácia, kedy ochrancovia svojimi pozíciami opisujú pomyslený štvorec, ktorého stredom je VIP spolu so svojim osobným ochrancom. Používa sa pri pohybe otvoreným terénom, po bežnej ulici. Veľkosť formácie sa určuje úmerne k hustote ľudí v okolí tak, aby boli pod kontrolou, a aby bolo vždy možné ihneď zabrániť výpadu zo strany okoloidúcich ľudí smerom ku klientovi. Varianty tejto formácie sú rôzne, uzavretý box (pri vyššej hustote ľudí), otvorený box (pri pohybe otvoreným terénom, s občasnými okoloidúcimi), kosoštvorec (na hustejšom chodníku, kedy prvý člen tímu donúti okoloidúcich vyhnúť sa celému tímu).
        


"V" – dopredu otvorená formácia

Je formácie opisujúca písmeno V, kedy sú členovia tímu rozostavený tak, že kryjú viac chrbát klienta. Používa sa pri pohybe otvoreným terénom, keď sa viac predpokladá útok zo zadnej strany. Pri prechode do hustejšej "premávky" ľudí sa prejde na "uzavretý box".


Bežné situácie

Rohy, kríženia chodieb (dvojité rohy)
Ak sa formácia pohybuje smerom k rohu je nutné, aby jeden z členov tímu vpredu (na opačnej strane ako sa nachádza roh) „nadbehol“ dopredu a skontroloval situáciu za rohom, či je bezpečná. Pri tomto presune musí  reagovať i bodyguard chrániaci klienta tak, aby vykryl tak vzniknutý odkrytý priestor.  Ako náhle formácia minie roh posledný člen tímu (na opačnej strane ako sa nachádza roh) sa chvíľu zdrží, kontrolujúc situáciu za sebou, k formácii sa vráti až keď sa tá dostatočne vzdiali.


Pri „dvojitých rohoch“ môže byť postup ten istý ako bol spomenutý vyššie s tým, že člen ktorý nadbehne alebo zostáva kontroluje samozrejme oba smery. Avšak, ak sa predpokladá vyššia hustota chodcov je vhodné aby nadbehli dvaja z tímu a na križovatke kontroloval každý svoju stranu dôkladne.


Úzke uličky a chodby
Pri prekonávaní dlhých úzkych uličiek alebo chodieb môže útok vedený z jedného z koncov byť smrteľný pre nemožnosť manévrovania a možnosti nájsť kryt pre klienta, preto je potrebné mať oba konce chodby, uličky zabezpečené členmi tímu, počas celého presunu.Dvere
Vždy musí cez dvere prejsť najprv aspoň jeden člen ochranného tímu, aby skontroloval priestor v miestnosti, kam smeruje klient, v prípade päťčlenného tímu idú vpred dvaja. I keď je ochranou poverený len jeden ochranca, musí vždy vedieť, čo sa nachádza v miestnosti predtým ako tam vojde klient.

Dvojkrídlové dvere ak sa otvárajú smerom dnu do miestnosti tak tie prvý dvaja otvoria, dvere môžu držať pre klienta a nechať ho prejsť dnu. Zadná dvojica chráni chrbát VIP dovtedy, kým sa dostatočne nevzdiali od dverí, potom ho nasledujú. Ak sa dvere otvárajú smerom ku formácii dvojica vpredu otvorí dvere a otočí sa chrbtom tak, aby strážila chrbát klienta, zadná dvojica vyrazí dopredu, skontrolovať miestnosť kam smeruje klient.
Schodište
Ochranný tím musí zabezpečiť vykrytie úrovne pred a za klientom. Na úzkych schodištiach by mali vysunutí ochrancovia pred a za klientom zabezpečiť to, aby na schodisko nešiel iný chodec. Pri širších schodištiach sa formácia len uzavrie okolo klienta. Pri otvorených schodištiach je nutné sledovať priestor "zrkadla" schodiska, či sa na ňom nenachádza vykláňajúci sa útočník poza zábradlie.
Výťahy
V tak malom uzavretom priestore sa formácia zoskupí tak, že klient je umiestnený do rohu výťahu a ochrancovia ho obklopia, vytvoria tak pre neho "štít". Bežne si ľudia čakajúci na výťah radšej počkajú na ďalšiu jazdu, keď vidia takto preplnený výťah. Pri presune k výťahu je dobré vyslať jedného člena tímu, aby šiel privolať výťah a pozdržal ho pre VIP, celá skupina nemusela dlho čakať na chodbe a jedného člena tímu na cieľové podlažie, kam smeruje klient, aby tak postaral o bezpečný výstup z výťahu (bežne napríklad šofér čakajúci v podzemnej garáži). Pri vystupovaní z výťahu je to podobné ako prechod dverami.


Eskalátory
Pri pohybe na eskalátoroch je potrebné rozmiestnenie tak, aby vznikla medzera v ktorej je možné ukryť klienta v prípade potreby, teda prvý a posledný člen tímu nachajú dostatočný priestor, veliteľ poskytujúci bezprostrednú ochranu, spolu s ďalším členom tímu sa postavia tak, aby tvorili štít pre klienta pred potencionálnymi útočníkmi zo susedného protibežného eskalátora, a kontrolujú pohľadom ľudí v blízkosti.


Dav

Klinová formácia
Pri pohybe davom, či už priateľským alebo nepriateľsky naladeným sa musia ochrancovia tesne zomknúť okolo klienta do formácie "klínu" (obrátená formácia "V"), kedy najmohutnejší člen alebo dvaja členovia tímu rozrážajú cestu davom pre celý zvyšok tímu, ostatný sa starajú o zabezpečenie bokov a chrbta tímu. (v prípade 5. členného tímu môžu dav rozrážať dvaja vpredu len ak sa jedná o pomerne plytký dav, ak nie je hrozba uviaznutia tímu v dave až tak veľká).

V prípade uviaznutia tímu v dave je dôležité vytvoriť formáciu "kruhovej obrany" kedy ochrancovia sú čelom k davu a kontrolujú pohľadom ľudí v dave, veliteľ tímu musí stáť tak, aby mohol periférne sledovať i klienta a aby s ním bol v kontakte.

Pri pohybe davom je nutné sa vždy vyvarovať konfrontáciám, a to i v prípade fyzického napadnutia, úder len blokovať, nelikvidovať útočníka priamo, pretože môže dôjsť k vyhroteniu situácie, kedy každý v dave reaguje, akoby bol sám fyzicky napadnutý. (davová psychóza). V prípade potreby fyzického zásahu je nutné dostať útočníka ihneď na zem.


Kontakt klienta s davom
V prípade kontaktu klienta s davom, kedy VIP osobnosť komunikuje s ľuďmi v dave, hlavne pri organizovaných verejných vystúpeniach sa osobný strážcovia rozmiestňujú tak, aby dokázali kontrolovať hlavne ľudí, ku ktorým klient postupuje a pri ktorých sa momentálne nachádza. Jeden osobný strážca ide niekoľko metrov pred klientom, dvaja sa nachádzajú bezprostredne pri klientovi, kryjúc jeho boky, veliteľ tímu, poverený bezprostrednou ochranou klienta je hneď za ním pripravený klienta ihneď "vypratať" klienta smerom od davu a posledný člen tímu sleduje dianie v dave z väčšej vzdialenosti, aby mal dobrý rozhľad.

Ak je v tíme ochrany viac osôb je vhodné nechať ich pohybovať sa priamo v dave, kedy môžu zachytiť signály potenciálneho nebezpečenstva priamo. Ochranný tím si v dave všíma predovšetkým ruky ľudí a ich očí, podľa ktorých sa môže jednoduchšie odhadnúť nervozita potenciálneho útočníka čakajúceho na obeť.


Nákupy
Pri nákupoch záleží na veľkosti priestorov a hustote nakupujúcich, aká tesná formácia sa zvolí. Pri vysokej hustote ľudí v nákupnom centre musí byť i tesná formácia (uzavretý box). V menej exponovaných situáciách stačí, ak jeden z ochrancov najprv skontroluje interiér a počas nákupu kontroluje priestor z rohu miestnosti, tak aby mal výhľad na ostatných zákazníkov a na vstupné dvere, veliteľ poverený tesnou ochranou je v tesnej blízkosti klienta. Ak predajňu tvorí viac prepojených miestností je dobré mať v miestnostiach priliehajúcich k tej, kde sa nachádza klient strážiacich členov tímu. Vonku, pri vchode do predajne musí ostať aspoň jeden ochrancaMenšie tímy

Štvorčlenný tím
V tomto prípade býva výhodnejšou formácia "Box", kedy veliteľ tímu je umiestnený v zadnej dvojici, aby tak mal výhľad na klienta, prípadne formácia kosoštvorca.

Trojčlenný tím
Je už minimálna veľkosť ochranného tímu, kedy je poskytovaný prijateľný stupeň ochrany. Využíva sa trojuholníková formácia, otočená buď ako formácia "V" alebo ako voľná klínová formácia.

Dvojica ochrancov
Pri použití dvojice ochrancov musí byť formácia neustále dynamicky prispôsobovaná momentálnej situácii.

Samostatný ochranca
Samostatný bodyguard nesmie nikdy poľavovať v ostražitosti, konfliktné situácie musí riešiť predovšetkým evakuáciou a krytím klienta, pretože sa nemôže roztrhnúť, keďže je pomerne zložité vyľakaného klienta pod paľbou ukryť a zároveň kryť postup paľbou. Mnohé situácie môže riešiť len zložením klienta na zem, jeho krytím vlastným telom a krycou paľbou v tejto pozícii.


made by Drakomir

POUŽITÁ LITERATÚRA
Josef Mádl – Bodyguard
Leroy Thompson – Manuál Bodyguarda