EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > CQB II.

CQB II.


OBSAH:
Úvod
Voľba vstupného bodu
ZÁKLADY POHYBU TÍMOV

CQB motiv

Úvod

V tejto časti si popíšeme samotné vniknutie do budovy, pohyb v budove a rozmiestňovanie členov pri zapĺňaní priestorov, vzájomné krytie a podobne. Vychádzať budeme hlavne zo situácie ako napr. pri záchrane rukojemníkov alebo v prípade tichého postupu, tak aby nedošlo k vyzradeniu akcie. V prípade vojnových konfliktov a postupu v budove, s čiste nepriateľsky obsadenou budovou sa postupuje oveľa agresívnejšie aj tieto postupy budú opísané ale v skratke.

Pri dobíjaní budovy sa večšinou útočí proti obrancom, ktorí mali dosť času na prípravu objektu k obrane. Teda bývajú niekde staticky ukrytí alebo majú vytvorené osobitné otvory v stenách, určené pre prekvapujúce obchvaty. Vstupné vchody bývajú zamínované alebo vybavené pascami, podobne je to aj s oknami..

Útok na budovu musí predchádzať najprv dokonalá príprava útočných tímov, aby tak nedochádzalo ku zmätkom počas boja. Dezorientácia bez dokonalej prípravy je o to večšia, o čo silnejšie pôsobí hluk výstrelov v uzavretých priestoroch a počas sústavnej streľby a pri použití granátov, oslepujúcich granátov a dymovníc je behom pár sekúnd budova plná dymu a prachu. Pre tieto dôvody je nutná dokonalá príprava a absolútna súhra všetkých členov útočných tímov, ktorí musia poznať postup kooperujúcich tímov, aby tak nedošlo ku streľbe do vlastných radov.


Voľba vstupného bodu

Pri voľbe vstupného bodu do budovy sa vychádza z predošlej prípravy – prieskumu objektu. Priblíženie k objektu je vhodné vykonať k rohu budovy (hlavne pri obdĺžnikových pôdorysoch). Vstup do objektu je vhodnejšie voliť naopak zo stredu budovy kedy sa komando rozdelí na dve tímy ktoré sa na chodbe ďalej rozvinú v rôzne strany. V prípade menšieho počtu členov útočného komanda je vhodnejší vstup z jednej strany kedy sa postupuje pozdĺž objektu postupne jedným smerom. Pre samotný vstup je dobré zvoliť vždy inú možnosť vstupu ako cesta najnižšieho odporu teda vstupnými dverami objektu, vždy bývajú prísne strážené alebo zamínované. Správna voľba vstupu má za cieľ eliminovať alebo aspoň znížiť prípadné riziká priameho stretu s nepriateľom.

Prípadné spôsoby vniknutia do budovy:
- vstupný vchod
- okno
- strecha
- šachty podzemné alebo vetracie (káblové, kanalizačné a pod.)
- odstrelom steny

Samotný objekt je možné z taktického hľadiska rozdeliť na:
- vstup do budovy
- vestibul, vstupné haly, skladové priestory
- chodby
- schodiská
- miestnosti


ZÁKLADY POHYBU TÍMOV


Vstup do budovy

Vstup hlavnými dverami sa volí len po dôkladnom prieskume objektu, kedy nieje iná možnosť. Hlavný vstup objektu je najrizikovejším miestom, pretože nepriateľ určite sústredí sily hlavne na túto možnosť. Pri takomto vstupe treba počítať i so zamínovaním..

Pre umožnenie vstupu sa používajú rôzne prostriedky. Pre tiché odomknutie dverí sa môžu použiť šperháky, hydraulické rozpínaky a kliešte, aké majú napr. hasičské jednotky pre vyslobodzovanie. Pre veľmi rýchly vpád sa používajú trhaviny, baranidlá alebo odstrel brokovnicou.

Postup chodbou

Pri postupe tímu chodbou je vhodnejšie ak krajní členovia kontrolujú miestnosti na strane oproti sebe, pri približovaní majú lepší výhľad do rohu miestnosti naproti. Pri prechádzaní okolo otvorenej miestnosti je však dôležité aby si každý člen kontroloval miestnosť na svojej strane pri prechádzaní okolo otvoru. Pri vnikaní do miestnosti, v objekte, ktorý nieje zabezpečený, je vhodné aby na chodbe ostali kryť dvaja. Zadný kontroluje stále zadnú stranu, druhý člen ostáva von kontrolujúc druhý koniec chodby vrátane miestnosti ktorá je naproti.

Postup tímu chodbou


Vniknutie do miestnosti

Pre vniknutie tímu do miestnosti sú najdôležitejšie:
- rýchlosť
- agresívny postup
- byť v pohybe (hlavne ak sa v miestnosti nachádza nepriateľ, najlepšie je pohybovať sa nie priamo na neho)
- pri vniknutí do miestnosti je VEĽMI dôležité nezastať vo vstupe, aby sa tak mohla miestnoť v čo najkratšom čase „zaplaviť“ ostatnými členmi tímu.
- ak sa v miestnosti nachádza nepriateľ je nutné myšlienkové pochody nahradiť prudkým pohybom so súčasnou paľbou na cieľ.

Vždy je potrebné aby sa členovia útočného tímu dohodli na postupe zapĺňania miestnosti. Dohoda môže byť nasledovná pre vstup do miestnosí:
1, vľavo - modrý
2, vpravo - červený
3, postupuje stredom pri malých miestnostiach kryje priestor z otvoru do miestnosti - zelený (samozrejme, že nieje vhodné aby stál vo dverách ako kačka na strelnici, ale v prípade malej miestnosti nejde dnu, iba sa vykloní so zbraňou)
4, kryje vstup miestnosti a celý tím zozadu - žltý

Príklad postupu štvorčlenného tímu; pre prípad dverí na jednej strane; a v prípade dverí v strede miestnosti.
Vstup do miestnosti s dverami na strane Vstup do miestnosti s dverami v strede

Bežný vstup

Príklad vstupu - bežný vstup s priľahlou miestnosťou:

Priklad vstupu do budovy


Vstup s vestibulom

Príklad vstupu - vstup do vestibulu, pre bezpečné krytie vestibulových priestorov je potrebných minimálne 9 členov jednotky

Vstup do vestibulu


Prechod vestibulom do ďalších priestorov

Príklad pohybu v prípade prechodu z chodby do vestibulu prepojeného s ďalšou chodbou

Postup chodbou s lomením

made by Drakomir

LITERATÚRA
Bojový manuál – P.McAleese, J. Avery – IVO ŽELEZNÝ Praha – 2000
Taktika boje - Petr Holoubek - Naše Vojsko - 2005